جستجو برای " مسابقه صادق هدایت"

شهرزاد و من

شهرزاد و من

۱۱ خرداد ۱۳۹۹
شهروزم گرسنه‌اش است. شهرزادم ماهی‌تابه را از کابینت در می‌آورد و به آن زل می‌زند. باید تویش روغن بریزد و بگذارد خوب داغ شود. ماهی‌تابه مثل این روزهای من، رنگ‌پریده و لب‌پر شده‌ است. سپهر اگر بود، ماهی‌تابه را از دستم می‌گرفت و به شهرزادم می‌گفت: «بشین تا برات نیمرویی درست کنم که انگشت‌هات را هم بخوری.» سپهر، شهروزم را دوست نداشت. رفت. انگشت‌هام به ماهی تابه داغ می‌چسبد. همان جا که لب‌پر شده. انگشت اشاره ...ادامه مطلب »